Whatsapp uygulamasının son sürümüne sahip olanlar 4 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeni bir sözleşme onayıyla karşılaşmaya başladı. Buna göre kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren erişim sağlayamayacak.

Yeni sözleşmeyi şimdi kabul etmeyenler reddetmiş sayılmıyor, sadece 8 Şubat 2021 tarihine kadar ertelemiş olacaklar ve o tarihten itibaren kabul edene kadar bildirim ekranda sabit kalacak.

Mesajlarımız, fotoğraflarımız ve ses kayıtlarımız da Facebook ile paylaşılacak mı?


When you try to get content of text data long than 43.600 characters in SQL Server Management Studio — Query Editor, SSMS trims text after 43.600th character.

If you want to see full content of column you can use this query:

SELECT YourColumnName as [processing-instruction(x)]

Potanet Technology

Power of Technology and Network

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store